top of page

KVKK Kapsamında İş ve Staj Başvurusu Aydınlatma Metni

Pencil with Eraser
GENEL BİLGİLER
  • Atlas Hukuk Bürosu'nun info@atlashukuktr.com mail adresine iş ve staj başvurunuzla ilgili gönderdiğiniz tüm bilgiler başvurularınızı değerlendirmek amacıyla KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) madde 4 ve diğer maddeler kapsamında, ilgili kanunun ve tüm mevzuatın izin verdiği sınırlamalar çerçevesinde işlenmektedir.  Gönderilen tüm bilgiler başvuruların değerlendirilmesi, mülakatların yapılması ve benzeri süreçlerde değerlendirmekte, olumsuz değerlendirilen başvurucu bilgileri silinmektedir. 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Genel ilkeler

MADDE 4

(1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

MADDE 7

(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

  • Başvurucu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. 

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • Başvurularınıza KVKK madde 6/1'de belirtilen özel nitelikli bilgileri eklememeniz gerekmektedir. Başvurularda bu bilgilerin bulunması durumunda başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

BİLGİ TALEP ETME

  •     İlgili kişinin hakları

MADDE 11

Bu hükmün yürürlük tarihi: 07.10.2016

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

info@atlashukuktr.com e-posta adresi ile veya "Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 159 İpek Apartmanı Kat:3, D:aire:6, 27060 Şehitkamil/Gaziantep" adresi ile iletişime geçerek yukarıda belirtilen KVKK kapsamında bilgi alma haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. 

bottom of page